Ống chích tay cầm nhựa (Bơm tiêm tê rút ngược) -2305