Ống chích tay cầm ngang (Bơm tiêm tê rút ngược)- 2307