Thước compa đầu thẳng 40cm (Thước đo khoảng đầu thẳng 40cm)- 1667-40T