Ống chích tay cầm tròn (Bơm tiêm tê rút ngược)- 2323